mdtu new size 2014_11_04 in side copy
Untitled Document
 
ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩ සටහන්
  පුහුණු වැඩ සටහන ඉලක්කගත කණ්ඩායම සහභාගි කරගන්නා සංඛ්‍යාව පැවැත්වෙන දිනය පැවැත්වෙන ස්ථානය
1 ගබඩා කළමනාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව විෂය නිලධාරින් 60 2018-06-22 පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තෝරාගත් නිලධාරීන්
mdtuu copy